Vi tar oss an både små och stora projekt
Vår verksamhet

Verksamhetspolicy

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Åbyns Bygg AB:s verksamhet ska inge förtroende för vår förmåga som ett professionellt byggföretag och vi ska förknippas med ett företag som är bra att ha att göra med. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet är en framgångsfaktor för en fortsatt positiv utveckling av företaget.

Vi har påbörjat arbetet mot certifiering av kvalitets- miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 och föreskriften AFS 2001:01. Ledningssystemet borgar för att vi uppfyller lagkrav och förordningar och god branschsed.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att verksamhetspolicyn följs och ser kvalitet och nöjda kunder som samverkande faktorer.

Följande områden har valts ut och prioriterats i ledningssystemet:

  1. God kompetens
  2. Goda interna rutiner
  3. Miljö- och kvalitetsaspekter avseende inköp, föreskrivna materialval, teknisk utrustning, leverantörer och val av samarbetspartners
  4. Miljöhänsyn vid utförande av uppdrag
  5. Miljöanpassat och säkert transportsätt

Kvalitetsarbetet – vi ska vara det mest kvalificerade och kompetenta företaget inom vårt område

Med teknisk och personlig kompetens skall vi skapa ett mervärde för våra kunder i form av goda relationer, förtroendefullt samarbete och trygghet i affärsuppgörelser. Vi söker ett nära samarbete med långsiktiga kunder och tror att framgång för kunden är framgång för oss. Vårt arbete ska gagna kunden genom att vi tillhandahåller utförande och produkter i rätt tid och med utlovad kvalitet för att få ökad kundtillfredsställelse.

Miljöarbetet – en kombination av miljökunnande och teknisk kompetens

Vi ska driva verksamheten på ett sådant sätt att vi bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling av samhället genom att kombinera miljökunnande med vår tekniska kompetens inom vårt verksamhetsområde. Vi verkar för att förebygga föroreningar i det egna interna miljöarbetet såväl som i arbetet med kunder och samarbetspartners.

Arbetsmiljöarbetet – vi utvecklas genom våra medarbetare

Att låta flera ta ett större ansvar gör oss starkare och bredare. Samtidigt ska våra rutiner, hjälpmedel och vår samlade erfarenhet understödja denna utveckling. Vår målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv. En bra dag på jobbet innebär för oss en rimlig balans mellan människa, maskin och organisation.

Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö genom att:

  • förebygga och förhindra arbetsskador,
  • minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och
  • på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering
  • använda relevant skyddsutrustning.

Inom arbetsmiljöområdet har vi även policies för jämställdhet, alkohol och droger, trafiksäkerhet och personal.

Denna policy antogs av styrelsen 2019-05-07
Ulf Forsberg, VD