Vi tar oss an både små och stora projekt
Din integritet

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Åbyns samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter och skyldigheter gentemot oss, samt våra skydligheter gentemot dig.

Du skall alltid kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Åbyns är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar via ett kontaktformulär på vår hemsida eller genom annan kontakt med oss. Som personuppgiftsansvarig ansvarar Åbyns för att all behandling av personuppgifter och information sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsbiträden

Det kan hända att Åbyns, inom vårt dagliga arbete, använder oss av så kallade personuppgiftsbiträden. Vi gör detta för att garantera kvalitén i våra produkter, så som hemsidan. Varje personuppgiftsbiträde vi använder oss av har skrivit avtal med oss och vi försäkrar dig att din information är skyddad.

När behandlar vi uppgifter om dig?

Samtliga personuppgifter används för att besvara förfrågningar om vår verksamhet samt tillhandahålla och utföra de tjänster Åbyns erbjuder.

Jobbansökan

Ibland annonserar vi ut lediga tjänster på vår hemsida, där kan du skicka in din ansökan till en tjänst som kan tänkas passa dig. Vid en jobbansökan samlar vi in en del information kring dig som krävs för att vi ska kunna behandla ansökan på ett rättvist sätt och sedan kontakta dig.

Alla uppgifter du inkluderar skyddas självklart i enhet med GDPR och behandlas endast av ansvarig personal på Åbyns. Vi använder oss inte av någon tredje part i anställningsprocessen och dina uppgifter är därför skyddade.

Ansökan raderas efter aktuell tjänst är tillsatt, inklusive uppgifter, CV och eventuella andra dokument du har skickat till oss i din ansökan och kontakt. Därför behöver du skicka en ny ansökan ifall du vill söka en annan tjänst vid ett senare tillfälle.

Kontaktformulär

Vi behandlar viss information kring dig när du använder ett kontaktformulär på vår hemsida. Du kan välja att endast dela vissa uppgifter, som klassas som obligatoriska för att vi ska kunna besvara din kontaktförfrågan, eller fler uppgifter som kan hjälpa oss besvara dig, som klassas som frivilliga.

All information vi samlar in krypteras och skickas till ansvarig på Åbyns. Dina uppgifter finns därefter i våra e-post register för att vi ska kunna kontakta dig igen och svara på eventuella frågor och ärenden.

Vem har tillgång till uppgifterna?

All din information behandlas enligt GDPR och Åbyns säljer eller för aldrig vidare någon information till obehörig tredje part.

Sparande av personuppgifter
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Alla uppgifter lagras i enhet med GDPR.

Dina rättigheter

Du har full makt över dina personuppgifter och hur de används. Du har alltid rätt att av oss begära tillgång till, göra en rättelse, begränsa behandlingen eller helt radera dina personuppgifter. Det senare kan emellertid begränsas till följd av lagkrav.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter, samt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.

Rättelse av dina personuppgifter

På din begäran kommer vi så snabbt som möjligt rätta eventuella felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig. Du har skyldighet att förse oss med korrekta uppgifter för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster.

Begränsning av behandling

Begränsning innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan.

Radering av dina personuppgifter

Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte får radera dina personuppgifter. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Klagomål

Skulle du ha klagomål på vår behandling av dina personuppgifter hoppas vi så klart att du vänder dig till oss först och förklarar situationen. Du har alltid rätt att inkomma med eventuella klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Kontakt

Har du frågor kring vår integritetspolicy är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till info@abynsbygg.se.

Uppdatering av vår policy

Vi kan behöva uppdatera denna policy emellanåt, detta kan bero på uppdateringar av lagstiftningar eller justeringar i våra system. Vi har rätt att när som helst och utan föregående meddelande ändra innehållet i policyn. På den här webbsidan hittar du alltid den senaste versionen, och vi föreslår därför att du kontrollerar denna sida när du besöker webbplatsen.

Denna policy uppdaterades senast juni 2018.